Partneři

Generální partneři

 

Ceskomoravsky_cement_logo Českomoravský cement, a. s. je největším výrobcem cementu v České republice. Svým zákazníkům nabízí širokou škálu vysoce kvalitních volně ložených a balených cementů s možností použití prakticky ve všech oblastech stavebnictví a poskytuje jim také odborné technické poradenství a logistiku.
CKAIT_logo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je stavovská organizace sdružující autorizované osoby pracující ve stavebnictví. V současné době tvoří členskou základnu ČKAIT více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků.

 

Mediální partneři

 

Civil Engineering Journal je vědeckým časopisem oboru stavebnictví, jehož cílem je prezentovat nejnovější pokroky ve výzkumu a vývoji v oblasti stavebního inženýrství. Časopis je spravován veřejnou vysokou školou (Stavební fakultou ČVUT v Praze).
Stavebnictví je odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
Czech Journal of Civil Engineering je online vědecký časopis, jehož cílem je publikovat kvalitní původní vědecké příspěvky výzkumných pracovníků, akademických pracovníků a doktorandů na otevřené a snadno dostupné platformě.
TZB-info je informativní zdroj z oboru stavebnictví s dalším zaměřením na úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (TZB). Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Od roku 2010 je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
GaKO_logo Geodetický a kartografický obzor je recenzovaný odborný časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. GaKO je měsíční periodikum, které plní svou odbornou, vědeckou a informačně-vzdělávací funkci v okruhu odborníků v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, výzkumu, vzdělávání a v komerční sféře.

 

Další partneři konference

Firma Keller – speciální zakládání, spol. s r.o. se zabývá řešením geotechnických problémů. Služby firmy Keller jsou využívány napříč obory jako dopravní konstrukce, průmyslové, komerční, bytové stavby a projekty zabývající se ochranou životního prostředí.
GB-geodezie, spol. s r.o. je jedním z největších dodavatelů geodetických prací v ČR. Nabízí komplexní nabídku geodetických prací a služeb od těch nejmenších geometrických plánů až po implementace geografických informačních systémů nad rozsáhlými datovými sklady.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. je provozovatelem vodovodních a stokových sítí na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Svým rozsahem se řadí mezi deset největších vodárenských společností v České republice. Mezi činnosti VAS patří, kromě provozu vodovodů a kanalizací, také projekční činnost, stavební a montážní práce, poskytování služeb akreditovaných vodohospodářských laboratoří a mnohé další.
Společnost Smarticity® Technologies, s.r.o. je inženýrská, technologická a konzultační společnost pracující v oblasti geodézie, prostorových dat, geoinformací a 3D technologií. Sídlí v Brně a působí na trhu od roku 2016. Jako mikropodnik se soustředí zejména na spolupráci B2B a B2G. Spolupracuje s architekty, projektanty a dodává výsledky činnosti obchodním společnostem nebo institucím státní správy a samosprávy. Podílí se zejména na přípravě a realizaci liniových staveb (dálnice, optické sítě, apod.).
Společnost PIS PECHAL, s. r. o. se specializuje na zpracování projektů mostních konstrukcí. Velkou část své kapacity společnost věnuje zpracování výrobní dokumentace pro výrobu a montáž ocelových mostů. Společnost PIS PECHAL, s. r. o. také zajišťuje inženýrskou, expertní a poradenskou činnost v oboru ocelových konstrukcí.
Děláme geodézii v souvislostech již více než 30 let na českém trhu.

Patříme mezi největší poskytovatele v oblasti geomatických služeb v České republice. Naše řešení využívá odborná i širší veřejnost, soukromé podniky a státní i veřejná správa. Významnými klienty jsou společnosti působící v oborech stavebnictví, energetiky, telekomunikací a vodohospodářství.
Naše nabízená řešení pro oblast investiční výstavby jsou:

  • MAWIS portál obsahující služby pro profesionální stavebníky
  • Tvorba BIM dle standardů za pomocí měřených 3D dat
  • Rozsáhlé množství služeb v oblasti geodézie
ŽPSV s.r.o. je tradičním dodavatelem betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center, ekologických staveb. Ve svých osmi výrobních závodech a dvou provozech dodává společnost ŽPSV, s.r.o. zboží a služby za více než 1 800 mil. Kč/ročně nejenom v rámci České republiky, ale také v zahraničí.
Společnost Brněnské komunikace a.s. se, kromě správy a údržby komunikací a dopravních staveb na území statutárního města Brna, zabývá také stavební činností v dopravě, organizací dopravy, geodetickými pracemi, projekční a inženýrskou činností, tvorbou prognóz, plánováním a modelováním dopravy a nespočtem dalších činností souvisejících s dopravou.
VIAPONT s r.o. je projekční a inženýrská kancelář se specializací a zkušenostmi při výstavbě a rekonstrukcích dálniční a silniční sítě, v projektování dopravní sítě měst, v řešení problematiky v oboru dopravního inženýrství, mostního stavitelství, projektování nosných skeletů budov a inženýrských konstrukcí.