Partneři

Generální partneři

Ceskomoravsky_cement_logo Českomoravský cement, a. s. je největším výrobcem cementu v České republice. Svým zákazníkům nabízí širokou škálu vysoce kvalitních volně ložených a balených cementů s možností použití prakticky ve všech oblastech stavebnictví a poskytuje jim také odborné technické poradenství a logistiku.
CKAIT_logo Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je stavovská organizace sdružující autorizované osoby pracující ve stavebnictví. V současné době tvoří členskou základnu ČKAIT více než 32 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků.
SG_logo Společnost SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. je výrobcem a dodavatelem produktů z tvárné litiny od trubních systémů, přes poklopy a mříže až po hydranty a další. Litinové výrobky firmy SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o. mají dlouholetou tradici používání ve vodovodních a kanalizačních sítích nejen v České republice, ale i v zahraničí.

 

Mediální partneři

GaKO_logo Geodetický a kartografický obzor je recenzovaný odborný časopis Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. GaKO je měsíční periodikum, které plní svou odbornou, vědeckou a informačně-vzdělávací funkci v okruhu odborníků v oblasti geodézie, kartografie a katastru nemovitostí působících ve státní správě, výzkumu, vzdělávání a v komerční sféře.
vodovod_logo Vodovod.info je nezávislý informačně vzdělávací portál z oboru vodního hospodářství. Hlavním cílem portálu je zprostředkování odborných informací zaměřených zejména na výrobu a distribuci pitné vody prostřednictvím veřejných vodovodů. Portál Vodovod.info je od roku 2014 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
stavebnictvi_logo Časopis Stavebnictví je odborným časopisem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Časopis informuje zejména o inovacích v oblasti materiálů a technologií a také o realizaci technicky zajímavých projektů a staveb. Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
cjce_logo Časopis Czech Journal of Civil Engineering je vědeckým online časopisem oboru stavebnictví.
tzb-info_logo TZB-info je informativní zdroj z oboru stavebnictví s dalším zaměřením na úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (TZB). Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Od roku 2010 je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
CEJ_logo Civil Engineering Journal je časopis podporovaný Fakultou stavební Českého učení technického v Praze a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a je zaměřen na různé oblasti stavebnictví. Svým čtenářům přináší odborné zkušenosti a informace o nejnovějších metodách a inovacích v oblasti stavebnictví a významných událostech z oboru. Časopis je indexován v databázích EBSCO, ESCI a EI Compendex.

 

Další partneři konference

BKOM_logo Společnost Brněnské komunikace a.s. se, kromě správy a údržby komunikací a dopravních staveb na území statutárního města Brna, zabývá také stavební činností v dopravě, organizací dopravy, geodetickými pracemi, projekční a inženýrskou činností, tvorbou prognóz, plánováním a modelováním dopravy a nespočtem dalších činností souvisejících s dopravou.
PIS_Pechal_logo Společnost PIS PECHAL, s. r. o. se specializuje na zpracování projektů mostních konstrukcí. Velkou část své kapacity společnost věnuje zpracování výrobní dokumentace pro výrobu a montáž ocelových mostů. Společnost PIS PECHAL, s. r. o. také zajišťuje inženýrskou, expertní a poradenskou činnost v oboru ocelových konstrukcí.
VAS_logo VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. je provozovatelem vodovodních a stokových sítí na území Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Svým rozsahem se řadí mezi deset největších vodárenských společností v České republice. Mezi činnosti VAS patří, kromě provozu vodovodů a kanalizací, také projekční činnost, stavební a montážní práce, poskytování služeb akreditovaných vodohospodářských laboratoří a mnohé další.
ZPSV_logo ŽPSV s.r.o. je tradičním dodavatelem betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby včetně revitalizace panelových domů, výstavby průmyslových a obchodních center, ekologických staveb. Ve svých osmi výrobních závodech a dvou provozech dodává společnost ŽPSV, s.r.o.zboží a služby za více než 1 800 mil. Kč/ročně nejenom v rámci České republiky, ale také v zahraničí.