Články 2022

Příspěvky oceněné v roce 2022

Autorům oceněných příspěvků bude nabídnuta možnost publikovat článek v časopisech Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví, TZB-info.

1. Pozemní stavitelství a městské inženýrství

Jana Budajová: Posúdenie budovy z hľadiska uhlíkovej stopy a cirkulárnej ekonomiky
(Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach)
Ondřej Nespěšný: Experimentální testování prefabrikovaných schodišť z kompozitních materiálů na bázi cementu a organických vláken
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Adam Boháček: Tahové vlastnosti tmelů při tmelení materiálu na bázi cementu
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Aleš Průcha: Ocenění pomocí RTS BIM
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Jakub Kotrla: Politika architektury a stavební kultury české republiky a její aktualizace
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

2. Dopravní stavby

Petr Veselý: Závislost nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí na vlastnostech pojiva
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Magdaléna Křečková: Preventivní údržba tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem pomocí navařování
(Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze)

3. Konstrukce, stavební zkušebnictví a geotechnika

Ľudmila Kormošová: Experimentálne porovnanie vplyvu orientácie otvorov na odolnosť proti pretlačeniu lokálne podpretých stropných dosiek
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Matúš Neusch: Experimentálne overovanie drevených polotuhých prípojov s Alumidi konzolami
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Ján Mihálik: Stanovenie experimentálnej únosnosti pilót
(Fakulta stavebná, Žilinská univerzita v Žiline)
Dominik Lisztwan: Analýza schodišťového stupně z ultravysokohodnotového betonu
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

4. Stavební mechanika

Daniel Jindra: Numerická analýza rázovo zaťaženej betónovej dosky s BFRP výztužou
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

5. Vodní hospodářství a vodní stavby

Gréta Doláková: Vplyv redukcie vhodnostných kriviek na vhodnost toku
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
Michal Novotný: Optimalizace souvrství pro zelené parkoviště při využití roštů AS-TTE
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Stanislav Kotaška: Citlivostní analýza softwaru Areba pro simulace porušení sypaných hrází v důsledku vnitřní eroze
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

6. Stavebně materiálové inženýrství

Milan Meruňka: Vliv kombinace vysokopecní jemně mleté granulované a inertních příměsí na FCH parametry
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)
Jana Čepčianska: Štúdium krátkodobých FCH vlastností ťažkých samozhutnitelných mált
(Ústav architektúry a stavebníctva Slovenskej akadémie vied)
Martin Nguyen: Vliv odpadní křemeliny jako vstupní suroviny na vlastnosti anorg. pěnového skla
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

7. Management stavebnictví

Svatopluk Pelčák: Ohodnocení přínosu výsadby stromů pro územní rozvoj
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)

8. Geodézie, kartografie a geoinformatika

Barbora Korekáčová: Monitorovanie variácií kontinentálneho ľadovca „oustfona“ pomocou dát družicových misií GRACE a GRACE-follow on
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)

9. Stavební fyzika a technická zařízení budov – Stavební fyzika a prostředí v budovách

Anna Predajnianska: Aké sú možnosti využívania odpadového tepla z bazénovej vody?
(Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave)
David Jun: Měření činitele zvukové pohltivosti v impedanční trubici
(Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně)