Papers 2021

Papers awarded in 2021

Authors of awarded entries will be offered the opportunity to publish an paper in the journals Civil Engineering Journal, Geodetický a kartografický obzor, Stavebnictví, TZB-info and Vodovod.info.
 

1. Building Constructions, Architecture and Municipal Engineering

Martin Poliak: Zastrešenie ruín v architektonických kontextoch
Jan Vystrčil: Návrh fasádního panelu za pomoci parametrického modelování a aditivní výroby
Michal Brandtner: Struktura negrafických dat pro využití LCA v BIM: případová studie
Martin Hejl: Srovnání doby výstavby extenzivní zelené střechy konstruované z předpěstovaných panelů a pomocí klasické
konstrukce

Daniel Kliment: Vnímání městských scén a hodnota pohledu
Perception of Urban Scenes and the Value of View

2. Transportation Engineering

Igor Mikolášek: Rozdělení pravděpodobnosti dopravní poptávky ve zvolený den a čas
Michal Petýrek: Výsledky porovnávacích měření rayleighova vlnění in situ a ve zkušebním boxu

3. Structures, Building Testing and Geotechnics

Simona Šarvaicová: Šmyková odolnosť fragmentu dosky v pretlačení overená experimentálnym testom
Lucia Ondrušková: Vplyv vybraných parametrov na napätia v skrutkovom spoji v skle
Pavel Koudela: Mikrovyztužování zemin vlákny zhotovenými pomocí 3D tisku
Ivana Kumpová: Zacílená rentgenová tomografie s vysokým rozlišením

4. Structural Mechanics

Gizem Erdinç: Exploration of Simple Kriging Method

5. Water Management and Water Structures

Kristína Pániková: Průběh dlouhodobého testu denitrifikace
David Fučík: Změna odtoku vody v závislosti na tvaru podtlakového vtoku
Lubomír Petrula: Stanovení rychlosti eroze a erodibility průsakové cesty v píscích

6. Building Materials and Components

Martin Nguyen: Syntéza žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky z různých vstupních surovin
Petra Schůtová: Vlhkostní vlastnosti smrkového dřeva
Petr Figala: Výzkum chemicky odolného materiálu pro rubovou injektáž

7. Structural Economics and Management

Tomáš Hrdlička: Komplexní analýza trhu s dřevostavbami

8. Geodesy, Cartography and Geographic Information Science

Gabriela Bariczová: Automatizovaná kontrola kvality realizácie stavebných objektov

9. Building Physics, Building services

Dominika Macková: Zabezpečenie požadovanej teploty studenej pitnej vody vo vodovode v budove
Ondřej Nespěšný: Predikce činitele zvukové pohltivosti helmholtzových rezonátorů pro účely inženýrské praxe